Decosoup.com

Επισκευαστικές επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων για την ασφαλή διέλευση των πεζών

Daniel von Appen on Unsplash 

Η ανακαίνιση κατοικίας δεν αφορά μόνο στους εσωτερικούς χώρους γενικά ή τοπικά, όπως μπάνιο, κουζίνα, αλλά και στους εξωτερικούς, μπαλκόνια και όψεις. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρούνται φθορές στους τοίχους των όψεων, στα στηθαία, τα κιγκλιδώματα και τις οροφές των μπαλκονιών. Σε κάποιες περιπτώσεις οι φθορές είναι τόσο σοβαρές ή εκτεταμένες που απειλούν την ασφαλή διέλευση των πεζών στο πεζοδρόμιο, επίσης μπορούν να προκαλέσουν και ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι συνήθεις φθορές που παρατηρούνται είναι διαβρώσεις του σκυροδέματος, ρηγματώσεις, φουσκώματα και αποκόλληση των επιχρισμάτων, οξείδωση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων, μερική αποκόλληση των μαρμαροποδιών των μπαλκονιών. Οι φθορές αυτές οφείλονται σε φυσικά και κατασκευαστικά αίτια.

Στα φυσικά αίτια κατατάσσονται οι καιρικές συνθήκες, οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, η γήρανση των δομικών υλικών με την πάροδο του χρόνου και οι υγρασίες από διάφορες πηγές. Στα κατασκευαστικά αίτια υπάγονται η κακή ποιότητα του κονιάματος, η ελλιπής αρμολόγηση της τοιχοποιίας, οι παχιές στρώσεις επιχρίσματος, οι λανθασμένες κλίσεις απορροής των ομβρίων σε δώματα και μπαλκόνια, η έλλειψη νεροσταλάκτη στις μπαλκονοποδιές και στις επικαλύψεις των στηθαίων. 

Αναλύεται διεξοδικά το φαινόμενο της ενανθράκωσης του σκυροδέματος που αποτελεί από τις πιο σοβαρές αιτίες πτώσης μεγάλων τεμαχίων σκυροδέματος από τα μπαλκόνια. Μέσα από τριχοειδείς σχισμές, πόρους ακόμη και φωλιές της επιφάνειας του μπετόν διεισδύουν όξινες ουσίες που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα ακόμη και στο νερό της βροχής και εξουδετερώνουν την αλκαλικότητα του σιδηρού οπλισμού με αποτέλεσμα την οξείδωση του. Η οξείδωση του οπλισμού προκαλεί την αύξηση του όγκου του, η οποία οδηγεί στην αποκόλληση τεμαχίων σκυροδέματος και στη συνέχεια στην αποκάλυψη του οπλισμού. Δημιουργείται λοιπόν διπλό πρόβλημα, αφενός επικινδυνότητα κατά τη διέλευση των πεζών και αφετέρου προβλήματα στατικής επάρκειας του φέροντα οργανισμού.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εργασιών αποκατάστασης των βλαβών. Αρχικά πρέπει να γίνει πλήρης και λεπτομερής έλεγχος όλων των σημείων με σαθρά στοιχεία στις όψεις και στη συνέχεια προσεκτική καθαίρεση τους. Τα στοιχεία καθαίρεσης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους. Η αποκομιδή των μπαζών γίνεται από πιστοποιημένες εταιρίες διαχείρισης προϊόντων κατεδάφισης.

Αν οι φθορές βρίσκονται σε τοίχους χωρίς μπαλκόνια ή αφορούν σε στηθαία μπαλκονιών οι εργασίες γίνονται με τη χρήση ικριωμάτων σε όλο το ύψος του κτιρίου και επιπλέον πλαστικής λινάτσας που εξασφαλίζει από πτώσεις τεμαχίων γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη μελέτη μηχανικού. 

Οι εργασίες αποκατάστασης γίνονται κατά περίπτωση και ιδιαιτερότητα του προβλήματος. Στην περίπτωση της ενανθράκωσης του σκυροδέματος, πρόβλημα που αφορά συνήθως εμφανή μπετά, πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του σκυροδέματος και του οπλισμού για να σταματήσει η εξέλιξη του φαινομένου. Οι επιφάνειες καθαρίζονται σχολαστικά   από σκουριές, σκόνες, ρύπους και γίνεται επάλειψη του οπλισμού και του σκυροδέματος με υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας. Έπειτα εφαρμόζεται επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα και ακολουθεί επάλειψη με τσιμεντόχρωμα στην ίδια απόχρωση με την υπάρχουσα. 

Για την αποκατάσταση των επιχρισμάτων απομακρύνονται τα φουσκωμένα και σαθρά κομμάτια. Η περιοχή καθαρίζεται, διαβρέχεται και στη συνέχεια εφαρμόζεται επισκευαστικό κονίαμα.

Η αποκόλληση των μαρμαροποδιών αντιμετωπίζεται με την απομάκρυνση των αποκολλημένων τεμαχίων και έλεγχος για δυνατότητα επανατοποθέτησης τους. Ακολουθεί καθαρισμός των επιφανειών πρόσφυσης στηθαίου και μαρμάρων και επανατοποθέτηση με μαρμαρόκολλα.  Τα τυχόν φθαρμένα τεμάχια συμπληρώνονται με νέα παρόμοιας ποιότητας και εμφάνισης.

Τα σκουριασμένα κιγκλιδώματα απαιτούν μία χρονοβόρα ενασχόληση. Αρχικά ελέγχεται η στερέωση τους και ενισχύεται όπου απαιτείται. Στη συνέχεια απομακρύνεται το παλιό χρώμα με γυαλόχαρτο ή κάποιο προϊόν και η σκουριά όπου υπάρχει, πλένονται τα κιγκλιδώματα και εφαρμόζεται αρχικά αστάρι και στη συνέχεια χρώμα σε δύο στρώσεις.

Να σημειωθεί ότι για τις εργασίες αποκατάστασης και τοποθέτησης ικριωμάτων απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας με επιβλέποντα μηχανικό και εξειδικευμένα συνεργεία. Πρέπει επιπρόσθετα να ληφθούν μέτρα ασφαλείας των εργαζόμενων και των διερχόμενων πεζών. Για οποιαδήποτε ανακαίνιση όψεων που αυξάνει το χρόνο ζωής των κτιρίων και τα αναβαθμίζει αισθητικά απευθυνθείτε στην κατασκευαστική εταιρία του Ιωάννη φούσκα που διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στον απαιτητικό αυτό τομέα.

Anakainisi oikiaswww.anakainisispitiou.gr

 

Τελευταίες Απαντήσεις

Decobook.gr

© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved