Παθολογία κτιρίων και τρόποι αντιμετώπισης (βλάβες επιχρισμάτων)

Τα κτίρια είναι κατά κάποιο τρόπο "ζωντανοί" οργανισμοί που επηρεάζονται από το χρόνο και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που εντοπίσετε φθορές σε ένα κτίριο συνιστάται να απευθύνεστε σε ειδική τεχνική εταιρεία έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε όχι μόνο το σύμπτωμα αλλά και να λύσετε το αίτιο του προβλήματος. Η κατασκευαστική εταιρεία Ιωάννης Φούσκας προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα ανακαίνισης, ενώ μπορεί να δώσει λύση σε μια σειρά τεχνικών προβλημάτων, όπως υγρασίες, απώλειες θερμότητας, αποφλοιώσεις κ.ά.

Η παθολογία των κτιρίων αναφέρεται σε φθορές που σχετίζονται τόσο με τον φέροντα οργανισμό τους όσο και τα επιμέρους στοιχεία τους. Οι αιτίες της παθολογίας προέρχονται από ποικίλα αίτια, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες του τόπου, η ποιότητα του εδάφους στο οποίο είναι θεμελιωμένα τα κτίρια, ο χρόνος κατασκευής τους.

Ένας παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοηθεί είναι η συντήρηση των κτιρίων από τους ιδιοκτήτες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αμελούν να επισκευάσουν εγκαίρως τις φθορές σε αρχικό στάδιο, οπότε η πάροδος του χρόνου επιδεινώνει το πρόβλημα στο ασυντήρητο κτίριο. Δείτε μια ολοκληρωμένη προσφορά ανακαίνισης σπιτιού.

Η αντιμετώπιση των φθορών στα κτίρια συνίσταται στην εξέταση των συμπτωμάτων και στην επισήμανση των αστοχιών και των προβλημάτων στα κτίρια. Συνήθη προβλήματα αποτελούν οι καθιζήσεις που οδηγούν σε ρηγματώσεις, οι υγρασίες που οδηγούν σε βλάβες επιχρισμάτων και επιπλέον η υπέρμετρη κατανάλωση ενέργειας και περαιτέρω η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι συνηθέστερες βλάβες στα επιχρίσματα εντοπίζονται με τη μορφή κηλίδων, επανθισμάτων, ‘πεταλίδων’, ρωγμών και αποφλοιώσεων.

Κηλίδες

Οι κηλίδες στους σοβάδες οφείλονται στην υγρασία λόγω βροχής σε στηθαία, σε τοίχους εκτεθειμένους σε καιρικές συνθήκες, όπως είναι οι βορινοί, οι τοίχοι χωρίς προστέγασμα ή σε οροφές.

Η αιτία που προκαλούνται είναι κατά περίπτωση η συγκέντρωση και παραμονή νερού λόγω λανθασμένων κλίσεων απορροής όμβριων στα δώματα και στα μπαλκόνια χωρίς καλή υγρομόνωση στο υπόβαθρο, ή λόγω απόφραξης υδρορροών από διάφορες αιτίες, φύλλα κλπ.

Προληπτικές ενέργειες αποτελούν για τα στηθαία η επικάλυψη της άνω επιφάνειας τους με πλάκες (μαρμάρου κλπ) που προεξέχουν αμφότερα και στην κάτω επιφάνειά τους έχουν νεροσταλάκτη (ποταμό). Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προεξοχή της επένδυσης της ποδιάς των παραθύρων κατά 3 εκ. ελάχιστο από τον εξωτερικό τοίχο με πλάκες με ποταμό. Οι οροφές κάτω από δώματα εξασφαλίζονται από την καλή υγρομόνωση και τον έλεγχο των σιφονιών των υδρορροών, όπως και στα μπαλκόνια.

Η επισκευή συνίσταται αρχικά στον αποχρωματισμό τους με βούρτσισμα της επιφάνειας και καθαρισμό της με όξινο υγρό. Στη συνέχεια ακολουθεί χρωματισμός της επιφάνειας.

Επανθίσματα

http://www.dampness-info.co.uk/replaster.htm

Εμφανίζονται με μορφή λευκού χνουδιού ή μικρών φυσαλίδων. Οφείλονται στο συνδυασμό της υγρασίας που διαποτίζει τα δομικά στοιχεία με την ύπαρξη αλάτων μέσα σ’ αυτά, π.χ όχι καλά πλυμένη άμμος στο κονίαμα του σοβά.

Για την αποφυγή εμφάνισης του φαινομένου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή υλικά που περιέχουν άλατα.

Η επισκευή επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του χνουδιού και τη στεγανοποίηση του δομικού στοιχείου. Οι τυχόν φυσαλίδες απομακρύνονται με τρίψιμο, απολυμαίνεται το επίχρισμα με γαλαζόπετρα και στη συνέχεια στεγανοποιείται το δομικό στοιχείο.

Πεταλίδες

Εμφανίζονται με μορφή οπών διαμέτρου 10-20 χιλ. βάθους 5-10 χιλ. και οφείλονται σε όχι καλά σβησμένο ασβέστη ή σε πλημμελή ανάμιξη του ασβέστη με το υπόλοιπο κονίαμα.

Η αστοχία αντιμετωπίζεται με καθαρισμό της φθαρμένης επιφάνειας και σφράγιση των οπών με επισκευαστικό κονίαμα.

Ρωγμές

Α. Διάχυτη ρηγμάτωση

Οφείλεται σε κακή κατάσταση του κονιάματος είτε από χρήση πολύ ψιλής άμμου, ή θαλασσινής άμμου, είτε από την εφαρμογή κονιάματος σε παχιές στρώσεις, μεγάλο συνολικό πάχος κονιάματος χωρίς ενίσχυση, είτε από απότομη ξήρανση (άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

Αντιμετωπίζεται με καθαρισμό της επιφάνειας, σταθεροποίηση της με κατάλληλο υλικό, και επάλειψη σε δύο στρώσεις με ειδικά επισκευαστικά υλικά.

Β. Κατασκευαστικές ρωγμές

Οφείλονται σε ποικίλα αίτια, όπως σεισμικές δονήσεις, καθίζηση του εδάφους, καθιζήσεις της πλινθοδομής από συμπίεση του κονιάματος, ελλιπή αρμολόγηση των πλίνθων, διαφορετική συμπεριφορά των υλικών στις θερμοκρασιακές μεταβολές, μείωση του όγκου του κονιάματος, λόγω απότομης ξήρανσής του.

Η επισκευή αρχίζει με τη διάνοιξη της ρωγμής, την απομάκρυνση αποσαθρωμένων τμημάτων, στη συνέχεια ακολουθεί καθαρισμός και διαβροχή της επιφάνειας με νερό και τέλος εφαρμόζεται νέο επίχρισμα ειδικών προδιαγραφών.

Εάν απαιτείται λόγω μεγάλου μεγέθους της ρωγμής, προηγείται στεγανοποίηση της ρωγμής με μαστίχη και τοποθετείται πλαστικός οπλισμός (πλέγμα). Στη συνέχεια ακολουθεί επάλειψη με γαλάκτωμα και βαφή.

Αποφλοιώσεις

Οφείλονται είτε σε κακή ποιότητα υλικών, είτε κακή κατασκευή του επιχρίσματος (επίχριση σε παγετό) και δημιουργούν θύλακες στο επίχρισμα.

Όταν εισχωρήσει υγρασία τους θύλακες, αυτοί διογκώνονται με ολόκληρη την γύρω περιοχή.

Για την επισκευή προηγείται εντοπισμός της περιοχής με επιτόπια κτυπήματα και αξιολόγηση του διαφορετικού ήχου που παράγεται. Στη συνέχεια γίνεται αφαίρεση του φουσκωμένου επιχρίσματος με μυστρί, σπάτουλα κλπ. ακολουθεί καθαρισμός, διαβροχή της επιφάνειας και επίστρωση νέου επιχρίσματος.


Πηγή φωτό: αρχείο decobook.gr

Τελευταίες Απαντήσεις

Decosoup.com

STYLING & DESIGN

Decobook.gr
© Copyright 2010 - DecoBook. All Rights Reserved